กิจกรรมของโรงเรียน


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 07:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 07:39 ]

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ละรึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ และถือเป็นพิธีที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยมีประธานนักเรียนเป็นนำกล่าวคำบูชาครู หลังจากนั้นจึงมีตัวแทนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนนำพานไหว้ครูนำขึ้นไปไหว้ครูตามลำดับชั้น และ เมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนนำพานไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นนักเรียนทุกคนได้นำกรวยดอกไม้ขึ้นมาไหว้ครู หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ได้เจิมหนังสือศาลานุกรม และได้เกล่าให้โอวาทใจความว่า "การเป็นนักเรียนนั้น ถือได้ว่ามาอบรม หมายถึง อบให้สุก รมให้หอม และยังกล่าวถึงพระราชดำรัชของในหลวงว่า ถ้าโรงเรียนมุ่งเน้นคนเก่ง จะได้นักเรียนที่เก่งเพียงไม่กี่คน แต่ถ้ามุ่งเน้นนักเรียนเป็นเด็กดี จะได้เด็กที่ทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้นำนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ว่านักเรียนจะต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และ มีทักษะ จึงจะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 22:00โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก จัดกิจกรรมสังคมจำลองเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ในการคัดเลือกคนเพื่อไปเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ เช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่กำลังมีการเลือกตั้งในตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งแบบต่างๆ หลังจากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อคัดเลิอกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 6 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 41 คน มาใช้สิทธิ์ 40 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 97.56 ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงศิริภรณ์ อุ่นเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยล่ะ 37.50 เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะครูต่อไปแห่เทียนจำนำพรรษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:36โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง พร้อมด้วยชุมชนทุกหมู่บ้านของตำบลฝายหลวง ร่วมถวายเทียนจำนพพรรษาประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร (วัดป่าแก้ว)  ตำบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเชิญพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในตำบลฝายหลวงจำนวน 10 วัดรับถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้
โรงเรียนวัดดอนสักได้นำเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายเทีียนจำนวน 3 วัดประกอบด้วย วัดดอนสัก วัดม่อนใหญ่ และวัดทุ่งเอี้ยง ในการถวายเทียนครั้งนี้ โรงเรียนได้ทำการบอกบุญให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ด้วย


โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 ก.ค. 2563 08:24โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 08:25 ]

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดเทอมครั้งนี้โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้า เฟสชิว ที่ได้รับการบริจาคจากหลายภาคส่วนที่ได้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดดอนสัก ในการเปิดเรียนครั้งนี้นักเรียนได้ทำการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเรียนและมีมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งโรคหวัดตามฤดูกาลด้วย

ปรับปรุงโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:31โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:32 ]

ช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนได้รับบริจาคสีจากบริษัท ทีโอเอ จำกัด (ประเทศไทย) จำนวนหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนดูสวยงามขึ้น 


โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

โพสต์4 ก.ค. 2563 07:21โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 07:24 ]

ช่วงการปิดภาคเรียน และช่วงระบาดของโรคโควิด19 ทำให้โรงเรียนได้เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า "โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้" โดยโรงเรียนดำเนินการพิมพ์ใบงานใบความรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้านช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
 
กิจกรรมอำลาโรงเรียนวัดดอนสัก

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:49โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับขวัญกำลังใจที่ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นๆ โดยในปีนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวสัส 2019 (COVID - 19 ขึ้น
รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:40โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 23:41 ]

โรงเรียนวัดดอนสักได้จักิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ขึ้นโดยได้ทำแผ่นพับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื่อ และ การป้องกันการรับเชื้อ และโรงเรียนได้ทำวีดีทัศน์ประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ และ เพลงบี้โคโรนาให้ป่น
 

 

YouTube Video


YouTube Videoการสัมมนาวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:31โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการประถมศึกษา โดยทางนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดดอนสัก ระหว่างวันที่  10 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางนักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งได้นำสื่อที่นักศึกษาได้ผลิตเองมาใช้ในการจัดกิจกรรม และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดสัมมนาทางการประถมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยให้กับผู้ปกครอง ในการนี้ทางนักศึกษาได้มอบสื่อต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมอบให้กับโรงเรียนวัดดอนสักนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาทางการประถมศึกษา มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 
 เตรียมความพร้อมการสอบ NT

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:17โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศน.ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ นิเทศและติดตาม การเตรียมความพร้อมสอบ (NT) ของนักเรียนชั้น ป.31-10 of 25