การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

โพสต์17 ก.ค. 2563 22:00โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก จัดกิจกรรมสังคมจำลองเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ในการคัดเลือกคนเพื่อไปเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ เช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่กำลังมีการเลือกตั้งในตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง การเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งแบบต่างๆ หลังจากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อคัดเลิอกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด 6 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 41 คน มาใช้สิทธิ์ 40 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 97.56 ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงศิริภรณ์ อุ่นเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 15 คะแนน คิดเป็นร้อยล่ะ 37.50 เป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะครูต่อไปComments