การสัมมนาวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:31โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดดอนสัก ร่วมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการประถมศึกษา โดยทางนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดดอนสัก ระหว่างวันที่  10 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางนักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งได้นำสื่อที่นักศึกษาได้ผลิตเองมาใช้ในการจัดกิจกรรม และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดสัมมนาทางการประถมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยให้กับผู้ปกครอง ในการนี้ทางนักศึกษาได้มอบสื่อต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมอบให้กับโรงเรียนวัดดอนสักนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาทางการประถมศึกษา มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
 
 Comments