โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดดอนสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1