ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:39โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:39 ]

โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มกราคม 2564 และให้เปิดเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2564
โรงเรียนวัดดอนสักจึงแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากนักเรียนยังไม่ได้รับใบงานและอาหารเสริมนมให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริมนมได้ในวันและเวลาราชการ
ร่วมบริจาค

โพสต์4 ก.ค. 2563 06:23โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 06:23 ]


โรงเรียนวัดดอนสัก เรียนเชิญท่านร่วมบริจาคเงินผ่าน QR Code Promt Pay หรือผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาลับแล ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เลขที่บัญชี 020310231301
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินบริจาคของท่านจ้างครูอัตราจ้าง ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้จ้างครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนสักเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนค่อนข้างจำกัด
หมายเหตุ การบริจาคผ่าน QR CODE PROMPT PAY สามารถเลือกสิทธิ์ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้โดยอัตโนมัติ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำบุญสร้างปัญญาให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดดอนสัก
อายุ วรรณโน สุขัง พลัง

แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยมีเหตุพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2563 20:07โดยนายโสภณ สีหะอําไพ

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีุ่กเขต เพื่อแจ้งโรงเรียนสังกัดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามมาตราการดังกล่าว และขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนั้น พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้โรงเรียนที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียบร้อยให้ทำการปิดโรงเรียนและห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ นั้น
    โรงเรียนวัดดอนสักจึงขอแจ้งประกาศปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 
      นายโสภณ สีหะอำไพ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลับแลพัฒนา

โพสต์15 ธ.ค. 2562 04:22โดยadmin watdonsak.ac.th   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 04:23 ]

โรงเรียนวัดดอนสัก จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลับแลพัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย 8 โรงเรียน ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562 โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านนานกกก เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มเครือข่ายลับแลพัฒนา

โพสต์15 ธ.ค. 2562 04:18โดยadmin watdonsak.ac.th   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 04:19 ]

โรงเรียนวัดดอนสักร่วมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดน้ำใส

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โพสต์5 ธ.ค. 2562 19:24โดยอรวรรณ เกิดเจริญ   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 04:24 โดย admin watdonsak.ac.th ]

 
ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป 
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.

กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี

โพสต์5 ธ.ค. 2562 07:05โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 07:06 ]

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดดอนสัก ได้รับการติดต่อจากคณะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอลับแล และ ประเทศเกาหลี

1-7 of 7