แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยมีเหตุพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2563 20:07โดยนายโสภณ สีหะอําไพ
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีุ่กเขต เพื่อแจ้งโรงเรียนสังกัดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามมาตราการดังกล่าว และขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนั้น พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้โรงเรียนที่ดำเนินการสอบปลายภาคเรียบร้อยให้ทำการปิดโรงเรียนและห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ นั้น
    โรงเรียนวัดดอนสักจึงขอแจ้งประกาศปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 
      นายโสภณ สีหะอำไพ
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

Comments