โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์3 ก.พ. 2564 20:39โดยนายโสภณ สีหะอําไพ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2564 20:39 ]
โรงเรียนวัดดอนสักแจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มกราคม 2564 และให้เปิดเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2564
โรงเรียนวัดดอนสักจึงแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากนักเรียนยังไม่ได้รับใบงานและอาหารเสริมนมให้ผู้ปกครองมารับอาหารเสริมนมได้ในวันและเวลาราชการ