: การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้างสถานศึกษา* โครงสร้างสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษาโครงสร้างสถานศึกษา
2ข้อมูลผู้บริหาร
* ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูลชื่อ–นามสกุล และตำแหน่ง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
* อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำำลังปรับปรุง
4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา*
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผน
พัฒนาสถานศึกษา มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
กำลังปรับปรุง
5ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา อย่างน้อย 4 ช่องทางเช่น ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
แผนที่ตั้งของสถานศึกษา Application Line เป็นต้น
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดดอนสัก
          หมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง
          อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
          รหัสไปรษณีย์ 53130
โทร. 055830203
E-mail : watdonsak@utd1.go.th
Official Line : 
Facebook :

6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ
หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
งานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8Q&A
Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และสถานศึกษาสามารถตอบ ข้อสอบถามหรือ
สื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ติดต่อสอบถาม
9
Social Network
Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram Line เป็นต้น 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ สถานศึกษา


แผนการดำเนินงาน
10แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผน ดำเนินงานประจำปีการศึกษา 
พ.ศ.2562 ของสถานศึกษาพร้อมรายละเอียด
กำลังปรับปรุง
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน เมื่อสิ้นภาคเรียนจะต้องมีข้อมูล
แสดงว่า สถานศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษาพ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา
กำำลังปรับปรุง
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
กำลังปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนอื่นของแต่ละบุคคลพร้อม
รายละเอียดของภารกิจงาน
กำำลังปรับปรุง
การให้บริการ
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา ที่ผู้มารับบริการ
จะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้
บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ(ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก)
กำลังปรับปรุง
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำำลังปรับปรุง
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ต้องมีข้อมูลสรุปผลการ
สำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำลังปรับปรุง
17E–Service
E–Service ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เช่น Smart School, 
My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office หรือโปรแกรมอื่นๆ 
ที่โรงเรียนสร้างขึ้น เพื่อให้บริการผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AMSS++
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี* ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียดกำลังปรับปรุง
19
* รายงานการกำกับติดตามการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ
* ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส
กำำลังปรับปรุง
20
* รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี
* ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
กำลังปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำำลังปรับปรุง
22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศ
ตามที่สถานศึกษาต้องดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำลังปรับปรุง
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำำลังปรับปรุง
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
กำลังปรับปรุง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จะต้องมีนโยบายหรือทิศทาง
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับ
เคลื่อนภารกิจของสถานศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
หมายเหตุ : ภารกิจของสถานศึกษา หมายถึง บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาชาติ
กำำลังปรับปรุง
26
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจะต้องมีการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เช่น การวางแผนอัตรากำลัง 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
กำลังปรับปรุง
27
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา จะต้องมีการ
กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
กำำลังปรับปรุง
28
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาประจำปี 
จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำลังปรับปรุง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา
กำำลังปรับปรุง
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของบุคลากรในสถานศึกษา โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา
กำลังปรับปรุง
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจำนวน 
ประเภทและผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากร
ในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำำลังปรับปรุง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา
กำลังปรับปรุง
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแสดงความยินดี เป็นต้น และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
กำำลังปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
กำลังปรับปรุง
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุดคนปัจจุบัน ในการ
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
กำำลังปรับปรุง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา และ
จะต้องเป็นการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำลังปรับปรุง
37
การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล
ประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา และจะต้องเป็นการดำเนินงานภาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำำลังปรับปรุง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำลังปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา 
พร้อมรายละเอียด
กำำลังปรับปรุง
40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา 
รายภาคเรียน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำลังปรับปรุง
41
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำำลังปรับปรุง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของสถานศึกษา 
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ
กำลังปรับปรุง
43
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
กำำลังปรับปรุง
44
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กำลังปรับปรุง
45
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
กำำลังปรับปรุง
46มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น 
การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันการรับสินบน
กำลังปรับปรุง
47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น 
การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ