นายโสภณ  สีหะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก
 
 

นางกุลทรัพย์  ยาสา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางประเมิน คำเพ็ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอัญชลี  เบาใจ
ครู วิทยฐานะชำนาญการนางสาว
ครู อัตราจ้างนางสาววันเฉลิม  วงษ์เงิน
ครู อัตราจ้างนางสาวพิชญ์นรี  หาญพิทักษ์ผล
ครู อัตราจ้าง


นางสาวอรวรรณ  เกิดเจริญ
ธุรการโรงเรียน
 


 
นายทินกร  แก้วอินทร์
ช่างไม้ประจำ ชั้น 3