กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)  1364 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:50 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัิ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  5029 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ม.ค. 2563 18:55 นายโสภณ สีหะอําไพ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563  1163 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ม.ค. 2563 18:55 นายโสภณ สีหะอําไพ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  221 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:47 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:48 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  215 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:48 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือการปฏฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ  6948 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:51 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  1261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 ธ.ค. 2562 19:51 admin watdonsak.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563   5029 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ธ.ค. 2562 00:27 นายโสภณ สีหะอําไพ