วิสัยทัศ - พันธกิจ

     มุ่งจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                                                          โรงเรียนมีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมสวยงาม                                                                           นักเรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม เกิดการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ                                                          ที่นำมาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                   โดยมีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                                                                              ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                           และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรม

1. ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น                                    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย    
3. จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน  การเขียน และการคิดคำนวณ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
5. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. จัดการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
7. บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)