วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดดอนสัก ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลก พร้อมทั้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกัน วันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย โรงเรียนวัดดอนสักจึงได้บูรณาการดำเนินกิจกรรมพร้อมกัน โดยมีการจัดประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ แต่งโคลงกลอน เป็นต้น พร้อมทั้งได้ให้นักเรียนชมวีดีทัศน์สารจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก เป็นผู้นำคำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน ด้วยกัน โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนทุกคนได้ผ่านการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ พร้อมทั้งเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการติดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการที่กำหนด