บุคลากร

นายโสภณ สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

นางประเมิน คำเพ็ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาวอัญชลี เบาใจ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นายนเรศ ยิ้มประดิษฐ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาววันเฉลิม วงษ์เงิน

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวพิชญ์นรี หาญพิทักษ์ผล

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวธนภร เที่ยงวงษ์

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวอรวรรณ เกิดเจริญ

ธุรการโรงเรียน (สพฐ.)

นายทินกร แก้วอินทร์

ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไม้ประจำ ชั้น 4