บุคลากร

นายโสภณ สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

นางประเมิน คำเพ็ง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


นางสาวอัญชลี เบาใจ

ครู วิทยฐานะชำนาญการ


นางสาวสุวนันทร์ จันมา

ครู พนักงานราชการ

นางสาววันวิสาข์ มหาชื่นใจ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวพิชญ์นรี หาญพิทักษ์ผล

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นายนเรศ ยิ้มประดิษฐ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวธนภร เที่ยงวงษ์

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวอรวรรณ เกิดเจริญ

ธุรการโรงเรียน (สพฐ.)