บุคลากร

นายโสภณ  สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

นางสาวกุลวดี  จินดากุล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี  เบาใจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์  มหาชื่นใจ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นายนเรศ  ยิ้มประดิษฐ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวสุนันทา  เมืองสำนัก

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นายชนาภัทร  มีมา

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาววัชราภรณ์  ช่วยศรี

ธุรการโรงเรียน