บุคลากร

นายโสภณ  สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

นางประเมิน  คำเพ็ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี  เบาใจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริรัตน์  โอ่งวัน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุวนันทร์  จันมา  

ครู พนักงานราชการ

นางสาววันวิสาข์  มหาชื่นใจ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นางสาวสุนันทา  เมืองสำนัก

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)

นายนเรศ  ยิ้มประดิษฐ

ครู อัตราจ้าง (รายได้สถานศึกษา)