โรงเรียนวัดดอนสัก ที่ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์ 055 – 830203 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 73 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 , 12 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาการเรียนรู้

เชิดชูด้านคุณธรรม รักกิจกรรมออกกำลังกาย

ใส่ใจสุขภาพดี มีภูมิปัญญาท้องถิ่น

แดนดินถิ่นดอนสัก ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีสุนทรียภาพในด้านศิลปดนตรีนาฏศิลป์ อนุรักษ์การกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพื่อรองรับการก้าวสู่สมาคมอาเซียน