คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนสัก

นายมานพ นาคหมู

ประธานกรรมการ

นางกาญจนา แซ่กั๊ว
ตัวแทนผู้ปกครอง

นางสาวอัญชลี เบาใจ
ผู้แทนครู

นายชูชาติ สังเวียนวงค์
ผู้แทนครู

ร.ต.ชู ดวงอิน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางดวงพร ช่วยศรี
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายเทียน คำพันธ์
ตัวแทนองค์กรศาสนา

นายวิรจน์ ลาก่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโสภณ สีหะอำไพ
กรรมการและเลขานุการ