โรงเรียนวัดดอนสัก จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 บ้านม่อนป่าดำ มีเนื้อที่ทั้งหมด 73 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา ทั้งหมดเป็นเนื้อที่ธรณีสงฆ์ของวัดดอนสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนารี ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสำเริง วุฒิมานานนท์ นายอำเภอลับแล ร่วมกับนายแหยม จันทร์ด้ง กำนันตำบลฝายหลวง นายอิน แสนสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายประดับ แก้วอินทร์ ผู้นำหมู่บ้านนารี และราษฎร ตำบลฝายหลวง ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 8 x 24 เมตรจำนวน 3 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสีพื้นลูกรังอัดแน่น มีอุปกรณ์ต่าง ๆ คือ กระดานดำ 3 แผ่น โต๊ะครู 3 ชุด โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน 40 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,208.10 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการและตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านนารี (สามัคคีพัฒนา) โดยได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2510 ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.3 มีนักเรียนชาย 40 คน หญิง 33 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายแบน แก้วสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ.2513 ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากชื่อเดิมโรงเรียนบ้านนารี(สามัคคีพัฒนา) เป็นโรงเรียนวัดดอนสัก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2518 จนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน

พ.ศ.253 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ขนาด 8x36 เมตร

พ.ศ.2518 ราษฎรได้ร่วมกันจัดสร้างบ้านพักครูฝึกสอนมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน 1 หลัง ขนาด 4 x 6 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท

พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง แบบกรมสามัญศึกษา ขนาด ๔x๑๐ เมตร

พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล (ป.ชลต)จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเปลี่ยนเสาอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและเทพื้นคอนกรีต ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุม

พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท) เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.๑ฉ จำนวน ๒ ห้องเรียน ๑ หลัง ขนาด ๙x๑๘ เมตร ขาดฝ้าเพดานและฝากั้นห้อง

พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๘๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาท) เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ จำนวน ๒ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘x๑๘ เมตร

พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับเงินประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖,๘๐๐ บาท(หกพันแปดร้อยบาท) เพื่อสร้างส้วมแบบองค์การฯ ขนาด ๑๕๐x๔ เมตร

พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖,๘๐๐บาท (หกพันแปดร้อยบาท) เพื่อจัดสร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด ๑๕๐x๔ เมตร ๑ หลัง จำนวน ๔ ที่นั่งและในปีนี้ทางราชการได้ย้าย นายประพันธ์ ศรีวงษ์ ครูใหม่โรงเรียนวัดดอนสัก ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดเจดีย์ และได้ให้ นายเดชา สังเวียนวงษ์ ครูใหญ่วัดเจดีย์ มารักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนสัก

พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ประชาชน พ่อค้า จัดสร้างเสาธงคอนกรีต ๑ ชุด ราคา ๖,๐๐๐ บาท(หกพันบาทถ้วน)

พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณ พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จัดสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อเตรียมจัดทำประปาโรงเรียน คงได้แต่เสาเท่านั้นและในปีเดียวกันนี้ ได้รับงบประมาณจาก ส.ป.ช.(สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ) จำนวน – บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ๒๐๒ ขนาด ๑๐x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง

ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๗ นายประพันธ์ ศรีวงษ์ ได้ย้ายกลับมาเป็นครูใหญ่ โรงเรียนวัดดอนสัก อีกครั้งหนึ่ง และในปี ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณจาก สป.ช. จำนวนเงิน ๓๑,๓๗๕ บาท(สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า) เพื่อจัดสร้างถีงซีเมนต์ (ถังเก็บน้ำฝน) แบบ ฝ.๓๓. จำนวน ๑ ชุด ๓ ถัง

พ.ศ.๒๕๒๙ ทางราชการได้ทำการย้ายเลื่อนไหล ผู้บริหารโรงเรียน ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อความเหมาะสม ตามนโยบายของผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์(นายสะอาด พรมน้อย) จึงได้ย้าย นายประพันธ์ ศรีวงษ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนสักไปปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา และได้แต่งตั้งให้ นายรวม แต้มใจ ครูใหญ่โรงเรียนวัดนาทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนสัก ทั้งนี้แต่งตั้งวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๙

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุเทพ อ๊อตศิริ เดินทาง มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก จากโรงเรียนเดิมโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ซึ่งเป็นการย้ายสับเปลี่ยน กับนายประดิษฐ์ พรมดี ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมโรงเรียนวัดดอนสัก

ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนสัก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ คณะครู-กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดดอนสัก ได้มีมติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล ๓ ขวบขึ้น โดยทางโรงเรียนจัดสถานที่ให้ จัดหาผู้ดูแลเด็กและให้ค่าตอบแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท โดย ผู้อำนวยการให้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ครูคนละ ๒๐๐ บาท กรรมการศึกษาคนละ ๕๐๐ บาท เหตุผลในการเปิดรับอนุบาล ๓ ขวบเป็นความต้องการของผู้ปกครองและเป็นบริการทางการศึกษา นอกจากนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการพัฒนาการเด็ก เลี้ยงดูให้ถูกสุขลักษณะ เปิดทำการสอน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงดูแลเรื่องงบประมาณ ส่วนโรงเรียนให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วน

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการได้ไปติดต่อหน่วยทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค ๑๒ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียน ได้เจาะบ่อบาดาลให้ทางโรงเรียน ความลึก ๙๗.๕ เมตร โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด พร้อมเครื่องสูบ น้ำลึก(ซัมเมอร์ส) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ คณะครู-ผู้บริหาร-กรรมการศึกษา จัดทำสนามเด็กเล่น และต่อเติมหลังคาหน้าอาคารเด็กเล็ก

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมโรตารี่ อุตรดิตถ์ บริจาคเครื่องกรองน้ำจากประเทศญี่ปุ่น โดยการนำของเสี่ยจี๊ด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้งบของไทยเข็มแข็ง เพื่อปรับปรุงห้องสมุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนสัก

๑. นายแบบ แก้วสุวรรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ – พ.ศ.๒๕๑๔

๒. นายคำ ปัญญาคง พ.ศ.๒๕๑๔ – พ.ศ.๒๕๑๖

๓. นายประพันธ์ ศรีวงษ์ พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๒๓

๔. นายเดชา สังเวียนวงษ์ พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๗

๕. นายประพันธ์ ศรีวงษ์ พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๒๙

๖. นายรวม แต้มใจ พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๖

๗. นายประเสริฐ เชียงส่ง พ.ศ.๒๕๓๖ – พ.ศ.๒๕๔๓

๘. นายประดิษฐ์ พรมมี พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ.๒๕๔๘

๙. นายสุเทพ อ๊อตศิริ พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐. นายสมศักดิ์ เสือน้อย พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๒

11. นายโสภณ สีหะอำไพ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน