ศปก.อ.ลับแล ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

เมือ่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอลับแล (ศปก.อ.ลับแล) เข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย