สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางเรียม แดงหน่าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วย นางลาวัณย์ โฆวาสินธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนสัก ตามนโยบายของเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ผลการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้รับคำแนะนำจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี และทางโรงเรียนจะได้พัฒนาต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรงอำเภอ (ศปก.อ.) ตามคำเรียกร้องของโรงเรียนต่อไป

โรงเรียนวัดดอนสักต้องขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่ยมเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้