เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดดอนสักได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจำลองการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนจำนวน 3 รายด้วยกัน พร้อมทั้งมีการจำลองหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งประธานประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 36 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 32 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 94.44 โดยมีเด็กหญิงขวัญจิราเพชรเมือง ได้รับคะแนนสูงสุด 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.63 ของผู้มาใช้สิทธิ์ และได้เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564