ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นางกนกพร ทาเหล็ก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ได้มาติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง และทางโรงเรียนวัดดอนสักจะได้นำคำแนะนำต่างไปพัฒนาต่อไป

ต้องขอขอบคุณ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นอย่างสูงที่ได้มาให้คำแนะนำในครั้งนี้