ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.1 ออกนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลาประมาณ 13.00 น. นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ดำเนินการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งติดตาม การอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งได้ร่วมทำ PLC การบันทึก ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของครู

ผลการนิเทศในครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจากศึกษานิเทศก์เป็นอย่างดี ผู้บริหารและคณะครู ต้องขอขอบคุณ นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นอย่างสูงในการนิเทศติดตามในครั้งนี้