ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดดอนสัก - โรงเรียนบ้านนารี สามัคคีพัฒนา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และทำบุญโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการระดมทุนนำเงินที่ได้จากผ้าป่าจ้างครูให้ครบชั้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในคราวเดียวกัน โดยยอดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2566 ครั้งนี้ประมาณ 170,000 เศษ