สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมเปิดเทอมวันแรก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางวัชรา คำภู่ ผอ.กลุ่ม DLICT และนายสมบูรณ์ วันนะยาพร บุคลากรสนับสนุนกลุ่ม DLICT ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนสัก เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณอาหารกลางวันและงบประมาณอาหารเสริม (นม) ที่ได้รับจาก อบต.ฝายหลวง ด้วย ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย ปัจจุบันโรงเรียนวัดดอนสักมีนักเรียนทั้งหมด 52 คน ระดับปฐมวัย 14 คน และระดับประถมศึกษา 38 คน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ปฏิบัติการควมคุมโรคอำเภอลับ (ศปก.อ.ลับแล) และได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เปิดเรียนแบบ On Site ได้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ 6 มาตราการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนในโรงเรียนวัดดอนสักปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ทั้งนี้โรงเรียนได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเมื่อมีการระบาดโควิด -19 ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนวัดดอนสักขอขอบคุณคณะผู้ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นอย่างสูง