แนวทางการจัดการสอนในรูปแบบต่าง

การเตรียนมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ON SITE

การจัดการเรียนการสอบแบบ
ON HAND

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ON AIR

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ON LINE

การจัดการเรียนการสอนแบบ
ON DEMAND