slidebanner

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารและพระเหลือ รุ่นเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ หน้าอนุเสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนที่            1-2566

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา1-2565

สพป.อต.1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ศปก.อ.ลับแลตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.1 ออกนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนวัดดอนสัก

แผนที่โรงเรียนวัดดอนสัก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2562

Facebook Fanpage โรงเรียนวัดดอนสัก 

Add Friend Office Line @watdonsak

IG :
โรงเรียนวัดดอนสัก

E-mail to
watdonsak school

สายตรง
ผู้อำนวยการ