กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566

ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนที่            1-2566

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา1-2565

สพป.อต.1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ศปก.อ.ลับแลตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ศึกษานิเทศก์ สพป.อต.1 ออกนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ค่ายพระศรีพนมมาศ ร่วมกับ อบต.ฝายหลวง ช่วยพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนสัก เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สพป.อต.1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เกษียณเกษมสุข ครูกุลทรัพย์  ยาสา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

แห่เทียนจำนำพรรษา 2563


จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19

ตรวจเยี่ยม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564