กิจกรรมของโรงเรียนวัดดอนสัก

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ชุมนุมลูกเสือเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนลับแลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนวัดดอนสัก

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2563

แห่เทียนจำนำพรรษา 2563

จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสักสู้ภัยโควิด -19